ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
2. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2560
3. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
5. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด/มัสยิด
6. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
7. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
8. โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด
10. โครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
11. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี